Zavolejte nám (Po-Pá 9-16)

Reklamace

Jak postupovat při reklamaci:

Případné reklamace řeší prodávající dle platných právních předpisů. Kupující je povinen zboží po převzetí zkontrolovat a případné vady neprodleně nahlásit.

Nahlásit poškozené či vadné zboží můžete prostřednictvím e-mailu na adresu info@homedesignshop.cz s přiloženými fotografiemi dodaného poškozeného zboží. Po nahlášení reklamace si se správcem e-shopu domluvíte postup, zda-li bude zboží zasláno nové nebo Vám bude vrácena částka za poškozené či vadné zboží.

Se správcem si také domluvíte dopravu na případné vrácení zboží v rámci reklamace. Po odeslání zboží s přiloženým reklamačním formulářem Vás bude e-shop kontaktovat o jeho obdržení a následně Vám vrátí částku za poškozené zboží a nebo pošle nové nepoškozené zboží. 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

1.     ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.    Tento reklamační řád je vystaven společností HÜSLER, s.r.o., se sídlem Nádražní 1691, 696 03 Dubňany, IČ: 45793379, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 15564 (dále jen „prodávající“).

1.2.    Kontaktní údaje jsou:

1.2.1. Adresa pro písemnou poštu – Nádražní 1691, 696 03 Dubňany

1.2.2. Adresa pro elektronickou komunikaci – info@homedesignshop.cz

1.2.3. Adresa pro telefonickou komunikaci – +420 721 405 901

1.3.    Tento reklamační řád obsahuje informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“) v souvislosti s kupními smlouvami uzavřenými mezi kupujícím a prodávajícím, spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit.

2.     PODMÍNKY A ZPŮSOB UPLATNĚNÍ RELAMACE

2.1.    Kupující může uplatnit reklamaci na adrese prodávajícího.

2.2.    Kupující uplatňuje reklamaci osobně, poštou nebo emailem. Nákup reklamovaného zboží prokazuje zákazník nákupním dokladem.

2.3.    Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.

2.4.    V případě neoprávněné reklamace nemá kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace.

2.5.    V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace.

2.6.    Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Kupující je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (zejména vyhláška č. 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem).

2.7.    Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

2.8.    Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci bez zbytečného odkladu, ve složitých případech i do několika týdnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

3.     ROZSAH PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ

3.1.    Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího ohledně záruky prodávajícího za jakost zboží při převzetí a práva kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2161 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

3.2.    Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy zákazník zboží převzal:

3.2.1. má zboží vlastnosti, které si prodávající a kupující ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

3.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

3.2.3. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a

3.2.4. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3.3.    Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození kupujícím či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

3.4.    Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

3.5.    Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 3.2 výše, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

3.6.    Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má zákazník i právo od kupní smlouvy odstoupit.

3.7.    Neodstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

3.8.    Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

3.9.    Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží (s výjimkou uvedenou v čl. 3.8 níže). To neplatí:

3.9.1.        u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

3.9.2.        na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, nebo

3.9.3.        vyplývá-li to z povahy věci.

3.10.    Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

3.10.1.              na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

3.10.2.              na odstranění vady opravou věci,

3.10.3.              na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

3.10.4.              odstoupit od smlouvy.

3.11.    Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle čl. 3.12 až 3.14.

3.12. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

3.13. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

3.14. Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

4.     ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1.    Reklamační řád byl vypracován ve smyslu občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.

4.2.    Přílohou reklamačního řádu je i formulář pro odstoupení od smlouvy

4.3.    Reklamace se vyřizují v souladu s tímto reklamačním řádem, občanským zákoníkem, zákonem o ochraně spotřebitele a dalšími příslušnými právními předpisy.

 

Reklamační formulář stáhněte ZDE.

 

 

Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2024.