Zavolejte nám (Po-Pá 9-16)

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

obchodní společnosti

HÜSLER, s.r.o.

se sídlem Nádražní 1691, 696 03 Dubňany

IČ: 45793379

DIČ: CZ 45793379

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,

oddíl C, vložka 15564

I.               ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.    Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti HÜSLER, s.r.o., se sídlem Nádražní 1691, 696 03 Dubňany, IČ: 45793379, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 15564 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetové stránky prodávajícího. Prodej zboží je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.homedesignshop.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní“).

1.2.    Kontaktní údaje provozovatele:

1.2.1. Adresa pro písemnou poštu – Nádražní 1691, 696 03 Dubňany

1.2.2. Adresa pro elektronickou komunikaci – info@homedesignshop.cz

1.2.3. Adresa pro telefonickou komunikaci – +420 721 405 901

1.3.    Je-li kupující spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem o ochraně spotřebitele. Je-li kupující podnikatel a je současně zřejmé s přihlédnutím ke všem okolnostem, že se závazkový vztah s prodávajícím týká jejich podnikatelské činnosti, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

1.4.    Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5.    Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

1.6.    Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II.             UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.    Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní.

2.2.    Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.    Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující i prodávající je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do uživatelského účtu.

2.4.    Kupující i prodávající není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

2.5.    Prodávající může zrušit uživatelský účet a vymazat veškeré informace v něm uložené, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti ze smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.    Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2.7.    Kupující bere na vědomí, že registrací se automaticky stává členem věrnostního programu a souhlasí s jeho podmínkami. 

III.            VĚRNOSTNÍ PROGRAM

3.1.    Kupující se stává členem věrnostního programu registrací do uživatelského účtu dle čl. II. těchto podmínek.

3.2.    Registrací automaticky získává kupující 30 bodů do věrnostního programu.

3.3.    Za každý uskutečněný nákup se kupujícímu přičtou body do věrnostního programu.

3.4.    Za uskutečněný nákup se rozumí nákup, který byl kupujícím zaplacen, převzat a nedošlo k následnému odstoupení od smlouvy.

3.5.    Kupující získá 1 bod do věrnostního programu za každých 20,- Kč ceny zakoupeného zboží.

3.6.    Prodávající přičte kupujícímu body do věrnostního programu do tří dnů ode dne vystavení faktury.

3.7.    Body do věrnostního programu kupující získá i u zboží, které je ve slevě.

3.8.    Kupující může kdykoliv zkontrolovat stav bodů ve věrnostním programu včetně historie pohybů, a to v rozhrání uživatelského účtu.

3.9.    V případě, že ze strany kupujícího dojde k odstoupení od smlouvy, tak dojde následně i k odečtení získaných bodů.

3.10. Body věrnostního programu jsou nepřenosné a nelze je směnit za peníze.

3.11. Body věrnostního programu se automaticky uplatňují u nákupu nad 300,- Kč.

3.12. Podmínky věrnostního programu může prodávající kdykoliv jednostranně měnit či věrnostní program zrušit.

IV.           UZAVŘENÍ SMLOUVY

4.1.    Smlouvu může kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném prodávajícím tím, že požadované plnění (zboží, službu, elektronický obsah) vloží do košíku příp. pokud je registrovaným uživatelem koupí expres. Kupujícímu může při uzavírání smlouvy asistovat pracovník prodávajícího, ať po telefonu či mailem při emailové objednávce. Než kupující závazně potvrdí objednávku, má kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky prodávajícím, za případné chyby při přenosu dat nenese prodávající odpovědnost. Uzavření smlouvy prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email. Za potvrzení objednávky se nepovažuje potvrzení o obdržení objednávky, které je zcela automatické.

4.2.    Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění obchodních podmínek včetně Reklamačního řádu prodávajícího či odkaz na webové stránky, kde se nachází aktuální znění. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve obchodních podmínkách uvedeno jinak.

4.3.    Uzavřená smlouva je archivována po dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Webové rozhraní obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivých přepravců. Ceny zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Pokud by došlo k dodatečným nákladům nezahrnutým v ceně zboží spojených s uskutečněním prodeje zboží, musí prodávající dopředu o těchto nákladech informovat kupujícího, který musí dát svůj souhlas. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek se souhlasem obou smluvních stran.

4.4.    Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

4.4.1. objednávané zboží,

4.4.2. způsobu úhrady ceny zboží,

4.4.3. údaje o požadovaném způsobu doručení,

4.4.4. kontaktní údaje kupujícího

(dále společně jen jako „objednávka“).

4.5.    Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a úplné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

4.6.    Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (písemně či telefonicky).

4.7.    Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

4.8.    Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4.9.    Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

V.             CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1.    Všechny ceny jsou smluvní. Ve webovém rozhrání jsou vždy aktuální a platné ceny.

5.2.    Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku.

5.3.    Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

5.4.    Původní cena znamená cenu zboží/služby/licence, za niž předmětné zboží/službu/licenci prodávající nabízel bez zohlednění veškerých možných bonusů, marketingových kampaní na podporu prodeje a jiných slevových akcích na jím provozovaném e-shopu.

5.5.    Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, a to zejména v případě, kdy kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému prodávajícího. Prodávající v takovém případě Kupujícího informuje o takové skutečnosti.

5.6.    Prodávající si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude Kupující informován.

5.7.    Kupující bere na vědomí, že ve výše uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout. Kupující dostane plnění za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

5.8.    Objednávat je možno následujícími způsoby:

5.8.1. prostřednictvím webové stránky prodávajícího (dále jen „e-shop“);

5.8.2. elektronickou poštou na adrese info@homedesignshop.cz

5.9.    Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes e-shop prostřednictvím registrovaného profilu kupujícího. V případě veřejného přístupu k internetu dále doporučuje kupujícímu odhlásit se ze svého profilu po provedení objednávky.

5.10.Cenu zboží a náklady spojené s přepravou zboží dle smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

5.10.1.              platba bankovním převodem na účet prodávajícího č. 2102042315/2010, vedený u Fio banky, a.s.;

5.10.2.              bezhotovostně platební kartou;

5.10.3.              bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány GoPay;

5.10.4.              dobírkou v hotovosti při předávní zboží;

5.10.5.              v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru v provozovně Homedesign, Masarykovo náměstí 122/19, 69501 Hodonín;

5.10.6.              v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru výdejně zásilek Homedesign, Masarykovo náměstí 122/19, 69501 Hodonín

5.11.Cena zboží je kupujícímu zobrazena po zadání detailů objednávky do objednávkového formuláře.

5.12.V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu zboží splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.13.Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5.14.Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5.15.Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.16.V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

5.17.Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

VI.           PŘEPRAVA ZBOŽÍ

6.1.    Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, poskytne digitální obsah/licenci, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo/licenci k ní, a kupující se zavazuje, že věc/digitální obsah převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

6.2.    Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Obdobně se toto pravidlo užije v případě zakoupení licence či služby.

6.3.    Prodávající kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci/licenci v souladu se smlouvou.

6.4.    Prodávající splní povinnost odevzdat věc kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

6.5.    Má-li prodávající věc odeslat, odevzdá věc kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.

6.6.    Dodá-li prodávající větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

6.7.    Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

6.8.    Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí prodávající věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří prodávající věc pro přepravu.

VII.         PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

7.1.    Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

7.2.    Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

7.3.    Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

7.4.    Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat.

7.5.    Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

7.6.    Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

VIII.        ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO

8.1.    Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

8.1.1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

8.1.2. se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;

8.1.3. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a

8.1.4. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.2.    Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:

8.2.1. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

8.2.2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;

8.2.3. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím; nebo

8.2.4. vyplývá-li to z povahy věci.

8.3.    U spotřebního zboží (např. kosmetika, drogistické výrobky apod.) je Kupující oprávněn uplatnit právo z vady do dvaceti čtyř (24) měsíců, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.

8.4.    Jednotlivé lhůty blíže upravuje Reklamační řád.

8.5.    Pro kupujícího podnikatele může být lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně, je-li to u daného typu zboží výslovně uvedeno.

8.6.    Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

8.7.    Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

IX.           PORUŠENÍ SMLOUVY

9.1.    Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

9.1.1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;

9.1.2. na odstranění vady opravou věci;

9.1.3. na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

9.1.4. odstoupit od smlouvy.

9.2.    Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

9.3.    Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

9.4.    Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

9.5.    Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

9.6.    Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

9.7.    Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na její náklady věc původně dodanou (včetně veškerého dodaného příslušenství).

9.8.    Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

X.             ZÁRUKA ZA JAKOST

10.1.Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

10.2.Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.

10.3.Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.

XI.           ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

11.1.Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti kalendářních dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

11.1.1.              kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;

11.1.2.              smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání     několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo

11.1.3.              smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

11.2.Prodávající umožňuje kupujícímu odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách, a kupujícímu tak prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

11.3.Prodávající neakceptuje jako odstoupení od smlouvy případ, kdy kupující nepřevezme zboží, které je hrazeno formou dobírky. V případě této nastalé skutečnosti může prodávající požadovat po kupujícím úhradu nákladů vynaložených na přepravu zboží.

11.4.Odstoupit lze i korespondenčně, a to na adrese prodávajícího, kterou kupující nalezne na webových stránkách nebo faktuře, kterou obdrží se zbožím.

11.5.Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel, a to na své náklady.

11.6.Zboží by měl kupující vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

11.7.Pokud se jedná o spotřební zboží (např. kosmetika, drogistické výrobky apod.), pak lze od smlouvy odstoupit, pouze pokud kupující dodá zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním balení.

11.8.Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, prodávající doporučuje pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením.

11.9.Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

11.10.          Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

11.11.          Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

11.12.          Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

11.13.          Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

11.13.1.          došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;

11.13.2.          použil-li kupující věc ještě před objevením vady;

11.13.3.          nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu          jednáním anebo opomenutím; nebo

11.13.4.          prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

11.14.          Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

11.15.          Z důvodu ochrany práv kupujícího je-li kupujícím právnická osoba a bude-li požadovat proplacení dobropisu v hotovosti přímo na pobočce prodávajícího, pak příslušná částka bude předána pouze osobám oprávněným jednat za dotyčnou právnickou osobu, tj. statutárnímu orgánu nebo osobě, jež se prokáže úředně ověřenou plnou mocí.

11.16.          Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

11.17.          Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

11.18.          Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupující

11.19.          Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

11.19.1.          poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy;

11.19.2.          o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;

11.19.3.          o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího;

11.19.4.          o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu;

11.19.5.          dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

11.19.6.          dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

11.19.7.          dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal;

11.19.8.          dodávce novin, periodik nebo časopisů

11.19.9.          dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy;

11.19.10.       v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

XII.         DODACÍ PODMÍNKY

12.1. Prodávající zajišťuje či zprostředkovává následující způsoby dodání:

12.1.1.              osobní odběr v provozovně prodávajícího;

12.1.2.              prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil;

12.1.3.              na adresu určenou kupujícím objednávce.

12.2.Jednotlivé způsoby dopravy jsou nabízeny dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti. V případě zásahu vyšší moci prodávající nenese zodpovědnost za opožděné dodání zboží.

12.3.Všechny nabízené způsoby dopravy, jejich aktuální podmínky a ceny naleznete na webové stránce prodávajícího.

12.4.Zboží zakoupené kupujícím-právnickou osobou, která je v okamžiku koupě plátcem DPH, bude předáno pouze statutárnímu orgánu dané právnické osoby či osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí. Zboží zakoupené kupujícím-osobou samostatně výdělečně činnou, která je v okamžiku koupě plátcem DPH, bude předáno pouze po předložení platného identifikačního průkazu (OP či cestovní pas).

12.5.Nebude-li zboží předáno osobním odběrem na pobočce a je-li zboží zakoupeno kupujícím, který je v době okamžiku koupě plátce DPH, pak musí být místem dodání adresa sídla či provozovny uvedená v obchodním, živnostenském či obdobném rejstříku. 

12.6.Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

12.7.Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat mailem nebo poštou. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

12.8.Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

12.9.Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

XIII.        ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

13.1.Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží doklad o zakoupení (podrobnosti viz Reklamační řád).

XIV.       DORUČOVÁNÍ

14.1.Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

14.2.Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

XV.        MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

15.1.K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

15.2.Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15,120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

15.3.Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

XVI.       ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1.Kupující dále potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a s jejich souhlasem souhlasí. Nedílnou součástí těchto všeobecných podmínek jsou také platné obchodní podmínky přepravních společností, dle kterých se řídí samotná přeprava a případné reklamace nedodání či poškození zboží.

16.2.Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

16.3.Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

16.4.Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

16.5.Všechna práva k webovým stránkám, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat či jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

16.6.Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

16.7.Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

16.8.Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

16.9.Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 

Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2024.